Třetí oddíl

Třetí oddíl jilemnického střediska JILM je křesťanským oddílem se zdůrazněnou náboženskou výchovou. Navazuje na tradici homogenních oddílů v Jilemnici z let 1968 - 1970.

Vývoj našeho oddílu po listopadu 1989 spojuje v sobě všechny prvky junácké činnosti, ale umožňuje také nábožensky zaměřeným členům plnit jejich křesťanské povinnosti k Bohu. To se projevuje při přípravě akcí, schůzek, výprav, ale i táborů. 

Svoji činnost náš oddíl zahájil v prosinci roku 1989. Vůdcem oddílu v letech 1989 - 1992 byl bratr ThDr. Václav Zemanec - Kilulit. Od roku 1992 až do dnešních dnů vede oddíl bratr Pavel Vitvar - Pif. V roce 1997 nám začali skauti pomalu dorůstat, dospěli do roverského věku, a proto jsme se rozhodli založit 8. oddíl - Roverský kmen. Tyto dva oddíly mezi sebou velice úzce spolupracují. Bratr Kilulit nám pomáhá vést oddíl po stránce duchovní jako duchovní rádce. 

Jsme oddíl koedukovaný, to znamená, že máme v našem oddíle chlapce i děvčata. Náš oddíl má asi 20 členů. Máme družinku vlčat a světlušek, družinu skautů a skautek. Každá družina má schůzku jedenkrát týdně. Při těchto schůzkách hrajeme různé hry, plníme skautské a duchovní odborky. Podílíme se na opravě a údržbě klubovny, skautské základny Ve Žlábku a tábořiště ve Valdově. Při schůzkách poznáváme okolí. Protože máme různé věkové kategorie, musíme program přizpůsobit tomu, aby jej zvládl každý. Dle možností pořádáme víkendové akce a výlety. Dále se účastníme akcí pořádaných jinými středisky. 

Pro ostatní oddíly našeho střediska každoročně pořádáme oslavu svátku sv. Jiří - patrona skautů. Tato akce se stala tradicí, koná se již déle, než deset let. V listopadu pořádáme uzlařské závody - Šmodrchu roku. Dále se podílíme na pořádání střediskového kola Svojsíkova závodu skautů nebo Závodu vlčat a světlušek. Náš oddíl pořádá několik akcí pro širokou veřejnost. 

Každoročně se členové našeho oddílu zúčastňují zapalování čarodějnic. Na přelomu května a června jezdíme do Žďáru u Staré Paky, kde pro děti pořádáme dětský den. Překvapilo nás, že se tato akce líbí nejen dětem, ale i rodičům a představitelům obce. Podílíme se na úpravě kapličky sv. Izidora a její přístupové cesty. Před Velikonocemi, na Květnou neděli, se mladší členové našeho oddílu zúčastňují modlitby Křížové cesty v chrámu sv. Vavřince v Jilemnici. V červnu se účastníme pouti u kaple Božího těla v Jilmu. 

Vyvrcholením našeho skautského roku jsou tradiční skautské tábory. Na těchto táborech míváme mši svatou v naší táborové kapli. Tuto mši nám jezdí sloužit bratr Kilulit nebo bývalý člen našeho oddílu bratr Zdeněk Mach Kim. 

Myslíme také na zvířátka. Na podzim sbíráme kaštany a žaludy. Na začátku prosince pořádá náš oddíl pro děti naší farnosti tradiční setkání se sv. Mikulášem. 

Nikdo z nás si nedovede představit Vánoce bez Betlémského světla, které každý rok několik dní před Vánocemi přivážíme ze Staré Paky. Je to světlo pokoje, které má šířit radost mezi lidmi. Na druhý svátek vánoční se všichni setkáváme na Svatoštěpánském posezení. Mnoho našich členů se v lednu zúčastňuje Tříkrálové sbírky pořádané Českou katolickou charitou. Jsme rádi, že tímto způsobem můžeme pomoci nemocným a potřebným lidem, protože pomáhat druhým by mělo být povinností každého skauta. 

Náš oddíl má stále co zlepšovat, a jen budoucnost ukáže, jak se nám to zdařilo. 

Zapsal Pavel Vitvar - Pif